IT News

4/21/2013
 ایتنا - مدار گسترش از نسخه فارسی و بومی‏سازی شده یکی از قدرتمندترین ابزارهای پرتال‏سازی در جهان برای این منظور استفاده به‏عمل آورده و بر آن اساس، محصولی را تحت نام تجاری «فایرنت» (Firenet) ایجاد نموده است.