اسناد متصل

استفاده مجدد محتوا در نقاط مختلف

در صورت نیاز به محتوای یکسان در چند بخش مختلف، نیاز به دوباره سازی سند نیست. با استفاده از اسناد متصل در فایرنت (Linked Documents، می توان چند سند با محتوای یکسان داشت در نتیجه با به روز رسانی هر یک از آن ها، محتوا در تمام اسناد تغییر خواهد کرد.

استفاده مجدد محتوا در نقاط مختلف

چشم اندازی از اسناد متصل

linked-documents-overview.jpg
بدون استفاده از سامانه مدیریت محتوای فایرنت، ممکن است کاربر محل اسناد دارای محتوای مشابه را فراموش کند.
برای هر سندی که لینک است و یا دارای محتوایی که اسناد دیگر به آن اشاره کنند، کاربر قادر است تا اسناد به هم متصل را ملاحظه نماید.

اتصال آسان اسناد (Linked Documents)

ایجاد یک سند متصل، به سادگی ایجاد یک سند ساده می باشد. تنها کافیست تا کاربر:

  • محل ایجاد را انتخاب کند.
  • با استفاده از دو کلیک آن را ایجاد کند.
  • سندی را که این سند قرار است به آن اشاره کند، انتخاب نماید.
linked-documents-create.jpg

مسیرهای میانبر در ساختار وب سایت

linked-documents-content-tree.jpg
سندهای به هم متصل در درخت محتوایی بیانگر میانبرهایی برای اسناد استاندارد هستند. به شکل مجازی می توان تعداد نامحدودی مسیر میانبر که به یک سند واقعی اشاره می کنند ساخت.
اگر چه هر یک از این اسناد در بخش های مختلفی از وب سایت هستند اما از نظر محتوا با یکدیگر برابر خواهند بود.

فایرنت را امتحان کنید!

شرکای تجاری

دریافت پروپوزال