وب سایت های دپارتمانی

دپارتمان های مستقل با استفاده از اینترانت

در اینترانت ممکن است هر دپارتمان نیاز اختصاصی خود را داشته باشد. با فایرنت، هر دپارتمان می تواند زیر سایت اختصاصی خود را داشته باشد. هر یک از زیر سایت ها کاملا قابل تنظیم خواهند بود.

دپارتمان های مستقل با استفاده از اینترانت

ظاهر و بستر سفارشی

هر دپارتمان می تواند دارای زمینه رنگ متفاوتی باشد. همین طور ایجاد صفحات و Navigation کاملا سفارشی برای دپارتمان ها به سادگی امکان پذیر است.

departmental-sites-color-themes.png

انتخاب از میان ویژگی های قدرتمند

department.png
هر دپارتمان می تواند دارای زیر سایتی اختصاصی باشد، که مدیریت و دسترسی به این دپارتمان فقط برای اعضای آن مقدور است. دپارتمان ها می توانند از بخش های پیش فرض استفاده کرده یا صفحاتی مطابق با نیازمندی خود داشته باشند. این ویژگی ها شامل موارد زیر است:

فایرنت را امتحان کنید!

شرکای تجاری

دریافت پروپوزال