ویژگی های فایرنت در شبکه های اجتماعی:

 • مدیریت و ثبت کاربران
 • فروم ها
 • بلاگ ها
 • برد پیام ها
 • گروه ها
 • دوستان
 • پیام های خصوصی
 • نظر سنجی
 • پیام های خصوصی
 • کتابخانه رسانه ای
 • امتیاز دهی سایت های اجتماعی و نشان های کاربر
 • LiveID,OpenIDوFacebook یکپارچگی با ارتباطات
 Social-Network-Integration.png